Hlasujte a vyhrejte zahradní gril Cattara Master Cheef!

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ČESKO HLEDÁ GARDENSTAR“ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Organizátorem a provozovatelem soutěže „Česko hledá Gardenstar“ (dále jen „soutěž“) je společnost Plantana, s.r.o., IČO 06113494, se sídlem Klíny 2036/81, 61500 Brno (dále jen „organizátor“). Soutěž je určena všem fyzickým osobám s adresou pro doručování v České republice a starším 18 let (dále jen „soutěžící“). Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou pro účast v soutěži je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech, což každý soutěžící splní vyjádřením souhlasu s těmito pravidly.

Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké k těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, a to vyplněním soutěžního formuláře na webových stránkách www.gardenstar.cz a jeho odeslání v termínu od 1.3. 2019 do 31.7. 2019. Výhrou pro výherce hlasovací soutěže bude 5 zahradních plynových grilů v hodnotě nejméně 6.000 Kč za kus. Výhra bude doručena výherci na náklady organizátora. Výherci budou vybráni losem ze všech soutěžících, a to v průběhu měsíce srpna 2019. Výhercům bude bez zbytečného odkladu po slosování na jimi uvedenou e-mailovou adresu odeslána e-mailová zpráva s oznámením o výhře, spolu s výzvou k zadání adresy, na kterou jim má být výhra odeslána. V případě, že výherce svou doručovací adresu nedodá nejpozději do 30.9. 2019, případně si výhru v souladu s dohodnutým způsobem předání a v úložní době nevyzvedne a výhra se jako nedoručená vrátí zpět organizátorovi, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch organizátora.

Údaje o výhercích v rozsahu jméno a příjmení budou zveřejněny na webových stránkách organizátora a na facebookovém profilu organizátora. Soutěžící s takovýmto případným budoucím zveřejněním souhlasí. Soutěžící dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu „jméno, příjmení, PSČ, e-mailová adresa“ pro účely realizace této soutěže a dále za účelem zařazení údajů do marketingové databáze organizátora (zasílání obchodních nabídek). Soutěžící také potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Organizátor je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Organizátor pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. 

Soutěžící vyplněním soutěžního formuláře:
 
  • souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany organizátora a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x měsíčně, a zároveň
  • prohlašuje, že zasílání takových informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí
  • souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat

Organizátor používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Organizátor se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 
  • osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy 
  • organizátor se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 
  • přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Organizátor pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Organizátora a subdodavatelů, které budou mít Organizátorem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem. Oprávněné osoby Organizátora, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Organizátor zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Organizátor zajistí, že tato povinnost pro Organizátora i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Organizátorovi.  Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

Soutěžící výslovně prohlašuje, že poskytuje organizátorovi souhlas, aby e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

Žádný ze soutěžících nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.3. 2019.

Vyhledat nejbližší prodejnu

Dostupnost jednotlivých odrůd a prodejní období se může lišit, doporučujeme prodejnu kontaktovat předem.

Agra Deštná

Deštná 311
Deštná
37825
Plánovat trasu

Agro Brno Tuřany

Vídeňská 100 (Futurum)
Brno
61900
Plánovat trasu

Botanické zahradnictví

Podemlýn 286/47
Lelekovice
66431
Plánovat trasu

D & D zahradnictví

Jivina 33
Sychrov
46344
 
Plánovat trasu

Flora Centrum Pospíšil

Dobrovského 158
Lanškroun
56301
Plánovat trasu

Flora Centrum Pospíšil - prodejna

Náměstí J.M.Marků 51
Lanškroun
56301
Plánovat trasu

Flora Natura Škoda Dašice

Komenského 38
Dašice
53303
Plánovat trasu

Flora Natura Škoda Sezemice

Sezemice 483
Sezemice
53304
Plánovat trasu

Florcenter

Šlechtitelů 802
Olomouc
78371
 
Plánovat trasu

Hortiscentrum Čáslav

Kalabousek 1940
Čáslav
28601
 
Plánovat trasu

Hortiscentrum Židlochovice

Žerotínovo nábřeží 101
Židlochovice
66701

 
Plánovat trasu

Květiny Borovnice

Borovnice 22
Borovnice u Staré Paky
54477
 
Plánovat trasu

Květiny Koupý IV

Komenského náměstí 84/2
Ivančice
66491
Plánovat trasu

Květiny Koupý MK

Náměstí T.G. Masaryka 49
Moravský Krumlov
67201
Plánovat trasu

Květiny Koupý MT

Náměstí T.G. Masaryka 9
Moravská Třebová
56921
Plánovat trasu

Květiny Koupý SL

Husova 9
Slavkov u Brna
68401
Plánovat trasu

Květiny Milt

V homolkách 1
Plzeň 4
31200
Plánovat trasu

Pereny

Hlavenec 79
Předměřice nad Jizerou
29474
 
Plánovat trasu

Rodinná farma Kratochvíl

Přerov nad Labem
28916
Plánovat trasu

Sinco Mělník

K přívozu 3932
Mělník-Mlazice
276 01
Plánovat trasu

Školky Montano

Přerov nad Labem 414
28916
 
Plánovat trasu

Školní statek Mělník

Dobrovského 1777
Mělník  
27601
 
Plánovat trasu

Šulc Jiří

Úsilné 9
České Budějovice
37010
Plánovat trasu

Technické služby Nový Bydžov

Palackého 1244
Nový Bydžov
50401
Plánovat trasu

Trvalky Batůškovi

Kudlovice 327
Babice
68703
Plánovat trasu

Zahrada Matúšů

Horní Lhotice 42
Kralice nad Oslavou
67573
 
Plánovat trasu

Zahradní centrum Dubany

Dubany 17
Pardubice
53002
Plánovat trasu

Zahradní centrum Malinkovič

Bratislavská 16
Břeclav
69002
Plánovat trasu

Zahradní centrum Moureček

Pod Kalichem 374
Sušice
34201
Plánovat trasu

Zahradní centrum Novák Skochovice

Skochovice 32
Chlumec nad Cidlinou
503 51
Plánovat trasu

Zahradnické centrum Brabec

Chrlická 875
Modřice
66442
Plánovat trasu

Zahradnické centrum Chládek

Střešovická 458/47
Praha 6
16200
Plánovat trasu

Zahradnické centrum Studený

Tušimice 38
Kadaň
43201
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Alfík

Obecní 413
Mukařov- Louňovice
251 62
Plánovat trasu

Zahradnictví Basík

Nádražní 499
Chýnov
39155
Plánovat trasu

Zahradnictví Bauernopl

Pohorská ulice (směr Mostky)
Kaplice
38241
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Beneš Bechyně

Michalská 220
Bechyně
39165
Plánovat trasu

Zahradnictví Bílá Hora

Malobřevnovská 68
Praha 6
16000
Plánovat trasu

Zahradnictví Bratronice

Bratronice 20
Smilovice
29442
Plánovat trasu

Zahradnictví Čápovi

Na Březinu 289
Sokoleč
29001
Plánovat trasu

Zahradnictví Drmoul

Zahradní 235
Drmoul
35301

 
Plánovat trasu

Zahradnictví Erica

Svojkovice 148
Volduchy
33822
Plánovat trasu

Zahradnictví Franc

Příčná ulice
Kamenné Žehrovice
27301
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Hrdlička

Třebeň 31
Třebeň u Františkových Lázní
35134
Plánovat trasu

Zahradnictví Iva Macourková

Zahradní 241
Cerhovice
26761
Plánovat trasu

Zahradnictví Jan Diviš

Pavlova 454
Radonice
250 73
Plánovat trasu

Zahradnictví Jandl

Vitice
Dobré Pole
28163
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Jansová

Kochánky 35
Předměřice nad Jizerou
29474
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Juliánov

Bělohorská 102
Brno - Židenice
63600
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Klouček

Bořice 52
Záhořany
34401
Plánovat trasu

Zahradnictví Kopetka

Vedrovice 277
Loděnice u Moravského Krumlova
67175
Plánovat trasu

Zahradnictví Koupý

Jarní 396
Doubravice nad Svitavou
67911
Plánovat trasu

Zahradnictví Krulichovi

Na Petynce
Praha 6 - Břevnov
16900

 
Plánovat trasu

Zahradnictví Kubín

Merklín 99
Merklín
36234
Plánovat trasu

Zahradnictví Kunín s.r.o.

Kunín 276
Kunín
74253
Plánovat trasu

Zahradnictví Láf

Vlkov 52
Vlkov
39181
Plánovat trasu

Zahradnictví Langer

Líšnice 207
Líšnice
56184
Plánovat trasu

Zahradnictví Langer - prodejna

Kostelní 78
Žamberk
56401
Plánovat trasu

Zahradnictví Lejdar

Kotykova alej 453
Lázně Bělohrad
50781
Plánovat trasu

Zahradnictví Loucký

Březinova 47
Jaroměřice nad Rokytnou
67551
Plánovat trasu

Zahradnictví Mathauserová

Srnova 86
Domažlice
34481
Plánovat trasu

Zahradnictví Mečíř

Horská 93
Trutnov
54101
Plánovat trasu

Zahradnictví Mikan

Rubešova 112
Chrudim
53701
Plánovat trasu

Zahradnictví Mšeno

Boleslavská
Mšeno
27735
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Novák

Kolínská 280
Nymburk
28802
Plánovat trasu

Zahradnictví Odstrčil Leština

Družstevní 341
Leština
78971
Plánovat trasu

Zahradnictví Oškera

2.května 1606
Zlín
76001
Plánovat trasu

Zahradnictví Pavlas

Pražmo 35
Pražmo
73904
Plánovat trasu

Zahradnictví Petro

Na Staré cestě 3741
Mělník Mlazice
27601
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Plíva

Rybářská 1280
Vodňany
38901
Plánovat trasu

Zahradnictví pod hradem EZS

Litoměřická 1439
Ústí nad Labem
40003
Plánovat trasu

Zahradnictví Řezáčová

Náměstí pod lipami 27
Zlonice
273 71
Plánovat trasu

Zahradnictví Richard Papež

Dolany 132
Klatovy
33901
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Rypáček

Vltavanů 229
Praha 4 - Braník
14300
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Sládeček

U Opavice 2051/19 - vjezd z ulice Otáhalova
Opava
74601
Plánovat trasu

Zahradnictví Šnábl

Na Záchraně 191
Jaroměř
55101
Plánovat trasu

Zahradnictví Sochorová

ulice Skalická
Strážnice
69662
Plánovat trasu

Zahradnictví Starý

Třebovle 106
Kostelec nad Černými Lesy
28163
Plánovat trasu

Zahradnictví Šťastný

Hřbitovní 33
Ústí nad Orlicí
56201
Plánovat trasu

Zahradnictví Šťastný

Věkošská 47
Hradec Králové
50341
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Střítež Boškovi

Střítež 7
Volyně
38701
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Světí

Světí 24
Světí
50312
 
Plánovat trasu

Zahradnictví u Bartoňů

Bystřice 101
Libáň
50723
Plánovat trasu

Zahradnictví u Kopřivů

Šebrov 105
Lipůvka
67922
Plánovat trasu

Zahradnictví u Kopřivů Tišnov

Brněnská 154
Tišnov
66601
Plánovat trasu

Zahradnictví u Mašků

Božetěchova 10
Brno - Královo Pole
61200
Plánovat trasu

Zahradnictví Unient

Teplická 133
Duchcov
41901
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Václav Tomsa

Čistá 30
Čistá
294 23
Plánovat trasu

Zahradnictví Velechovský Leoš

Bášť 105
Líbeznice
250 65
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Vesna

Zahradní ulice
Horažďovice
34101
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Voňka

Labská 436
Smiřice
50303
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Weiss

K rybníčkům 20
Otice
74781
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Žádovice

Žádovice
69649
Plánovat trasu

Zahradnictví Zane

Otaslavice 543
Otaslavice
79806
Plánovat trasu

Zahradnictví ZEN

Kuroslepy 41
Kuroslepy
67575
Plánovat trasu

Zahradnictví Zvotoky

Zvotoky 2
Volenice
38716
Plánovat trasu

Zahradnicví Dahlia

Sloveč 154
Sloveč
28903
Plánovat trasu

Zahrady a zeleň

Kunratická spojka 1623
Praha 4 
14800

 
Plánovat trasu

Zetaspol

Prostějovská 9
Bedihošť
79821
 
Plánovat trasu