PRAVIDLA SOUTĚŽE „ČESKO HLEDÁ GARDENSTAR“ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Organizátorem a provozovatelem soutěže „Česko hledá Gardenstar“ (dále jen „soutěž“) je společnost Plantana, s.r.o., IČO 06113494, se sídlem Klíny 2036/81, 61500 Brno (dále jen „organizátor“). Soutěž je určena všem fyzickým osobám s adresou pro doručování v České republice a starším 18 let (dále jen „soutěžící“). Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou pro účast v soutěži je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech, což každý soutěžící splní vyjádřením souhlasu s těmito pravidly.

Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké k těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, a to vyplněním soutěžního formuláře na webových stránkách www.gardenstar.cz a jeho odeslání v termínu od 1.3. 2019 do 31.7. 2019. Výhrou pro výherce hlasovací soutěže bude 5 zahradních plynových grilů v hodnotě nejméně 6.000 Kč za kus. Výhra bude doručena výherci na náklady organizátora. Výherci budou vybráni losem ze všech soutěžících, a to v průběhu měsíce srpna 2019. Výhercům bude bez zbytečného odkladu po slosování na jimi uvedenou e-mailovou adresu odeslána e-mailová zpráva s oznámením o výhře, spolu s výzvou k zadání adresy, na kterou jim má být výhra odeslána. V případě, že výherce svou doručovací adresu nedodá nejpozději do 30.9. 2019, případně si výhru v souladu s dohodnutým způsobem předání a v úložní době nevyzvedne a výhra se jako nedoručená vrátí zpět organizátorovi, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch organizátora.

Údaje o výhercích v rozsahu jméno a příjmení budou zveřejněny na webových stránkách organizátora a na facebookovém profilu organizátora. Soutěžící s takovýmto případným budoucím zveřejněním souhlasí. Soutěžící dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu „jméno, příjmení, PSČ, e-mailová adresa“ pro účely realizace této soutěže a dále za účelem zařazení údajů do marketingové databáze organizátora (zasílání obchodních nabídek). Soutěžící také potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Organizátor je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Organizátor pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. 

Soutěžící vyplněním soutěžního formuláře:
 
  • souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany organizátora a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x měsíčně, a zároveň
  • prohlašuje, že zasílání takových informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí
  • souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat

Organizátor používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Organizátor se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 
  • osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy 
  • organizátor se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 
  • přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Organizátor pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Organizátora a subdodavatelů, které budou mít Organizátorem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem. Oprávněné osoby Organizátora, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Organizátor zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Organizátor zajistí, že tato povinnost pro Organizátora i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Organizátorovi.  Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

Soutěžící výslovně prohlašuje, že poskytuje organizátorovi souhlas, aby e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

Žádný ze soutěžících nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Organizátor neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.3. 2019.