Hlasování bude ukončeno za
Hlasujte a vyhrejte zahradní gril Cattara Master Cheef!

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se Plantana s.r.o., Klíny 2036/81, 615 00 Brno, IČO: 06113494 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:
 
 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://www.plantana.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).
 

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:
 
 1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte
Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e- mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.
 
Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:
 
 1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 2. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
 3. pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
 4. posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.
 
 1. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.
 
Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [●], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
 4. správci Webových stránek.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:
 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  
 

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.
    

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.
Společnost využívá následujících druhů Cookies:
 1. [Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;]
 2. [technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;]
 3. [reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.]
Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:
 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.
Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu jan.drtil@plantana.cz.
Plantana s.r.o. 
Klíny 2036/81, 615 00 Brno
Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.
 

Vyhledat nejbližší prodejnu

Dostupnost jednotlivých odrůd a prodejní období se může lišit, doporučujeme prodejnu kontaktovat předem.

Agra Deštná

Deštná 311
Deštná
37825
Plánovat trasu

Agro Brno Tuřany

Vídeňská 100 (Futurum)
Brno
61900
Plánovat trasu

Botanické zahradnictví

Podemlýn 286/47
Lelekovice
66431
Plánovat trasu

D & D zahradnictví

Jivina 33
Sychrov
46344
 
Plánovat trasu

Flora Centrum Pospíšil

Dobrovského 158
Lanškroun
56301
Plánovat trasu

Flora Centrum Pospíšil - prodejna

Náměstí J.M.Marků 51
Lanškroun
56301
Plánovat trasu

Flora Natura Škoda Dašice

Komenského 38
Dašice
53303
Plánovat trasu

Flora Natura Škoda Sezemice

Sezemice 483
Sezemice
53304
Plánovat trasu

Florcenter

Šlechtitelů 802
Olomouc
78371
 
Plánovat trasu

Hortiscentrum Čáslav

Kalabousek 1940
Čáslav
28601
 
Plánovat trasu

Hortiscentrum Židlochovice

Žerotínovo nábřeží 101
Židlochovice
66701

 
Plánovat trasu

Květiny Borovnice

Borovnice 22
Borovnice u Staré Paky
54477
 
Plánovat trasu

Květiny Koupý IV

Komenského náměstí 84/2
Ivančice
66491
Plánovat trasu

Květiny Koupý MK

Náměstí T.G. Masaryka 49
Moravský Krumlov
67201
Plánovat trasu

Květiny Koupý MT

Náměstí T.G. Masaryka 9
Moravská Třebová
56921
Plánovat trasu

Květiny Koupý SL

Husova 9
Slavkov u Brna
68401
Plánovat trasu

Květiny Milt

V homolkách 1
Plzeň 4
31200
Plánovat trasu

Pereny

Hlavenec 79
Předměřice nad Jizerou
29474
 
Plánovat trasu

Rodinná farma Kratochvíl

Přerov nad Labem
28916
Plánovat trasu

Sinco Mělník

K přívozu 3932
Mělník-Mlazice
276 01
Plánovat trasu

Školky Montano

Přerov nad Labem 414
28916
 
Plánovat trasu

Školní statek Mělník

Dobrovského 1777
Mělník  
27601
 
Plánovat trasu

Šulc Jiří

Úsilné 9
České Budějovice
37010
Plánovat trasu

Technické služby Nový Bydžov

Palackého 1244
Nový Bydžov
50401
Plánovat trasu

Trvalky Batůškovi

Kudlovice 327
Babice
68703
Plánovat trasu

Zahrada Matúšů

Horní Lhotice 42
Kralice nad Oslavou
67573
 
Plánovat trasu

Zahradní centrum Dubany

Dubany 17
Pardubice
53002
Plánovat trasu

Zahradní centrum Malinkovič

Bratislavská 16
Břeclav
69002
Plánovat trasu

Zahradní centrum Moureček

Pod Kalichem 374
Sušice
34201
Plánovat trasu

Zahradní centrum Novák Skochovice

Skochovice 32
Chlumec nad Cidlinou
503 51
Plánovat trasu

Zahradnické centrum Brabec

Chrlická 875
Modřice
66442
Plánovat trasu

Zahradnické centrum Chládek

Střešovická 458/47
Praha 6
16200
Plánovat trasu

Zahradnické centrum Studený

Tušimice 38
Kadaň
43201
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Alfík

Obecní 413
Mukařov- Louňovice
251 62
Plánovat trasu

Zahradnictví Basík

Nádražní 499
Chýnov
39155
Plánovat trasu

Zahradnictví Bauernopl

Pohorská ulice (směr Mostky)
Kaplice
38241
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Beneš Bechyně

Michalská 220
Bechyně
39165
Plánovat trasu

Zahradnictví Bílá Hora

Malobřevnovská 68
Praha 6
16000
Plánovat trasu

Zahradnictví Bratronice

Bratronice 20
Smilovice
29442
Plánovat trasu

Zahradnictví Čápovi

Na Březinu 289
Sokoleč
29001
Plánovat trasu

Zahradnictví Drmoul

Zahradní 235
Drmoul
35301

 
Plánovat trasu

Zahradnictví Erica

Svojkovice 148
Volduchy
33822
Plánovat trasu

Zahradnictví Franc

Příčná ulice
Kamenné Žehrovice
27301
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Hrdlička

Třebeň 31
Třebeň u Františkových Lázní
35134
Plánovat trasu

Zahradnictví Iva Macourková

Zahradní 241
Cerhovice
26761
Plánovat trasu

Zahradnictví Jan Diviš

Pavlova 454
Radonice
250 73
Plánovat trasu

Zahradnictví Jandl

Vitice
Dobré Pole
28163
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Jansová

Kochánky 35
Předměřice nad Jizerou
29474
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Juliánov

Bělohorská 102
Brno - Židenice
63600
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Klouček

Bořice 52
Záhořany
34401
Plánovat trasu

Zahradnictví Kopetka

Vedrovice 277
Loděnice u Moravského Krumlova
67175
Plánovat trasu

Zahradnictví Koupý

Jarní 396
Doubravice nad Svitavou
67911
Plánovat trasu

Zahradnictví Krulichovi

Na Petynce
Praha 6 - Břevnov
16900

 
Plánovat trasu

Zahradnictví Kubín

Merklín 99
Merklín
36234
Plánovat trasu

Zahradnictví Kunín s.r.o.

Kunín 276
Kunín
74253
Plánovat trasu

Zahradnictví Láf

Vlkov 52
Vlkov
39181
Plánovat trasu

Zahradnictví Langer

Líšnice 207
Líšnice
56184
Plánovat trasu

Zahradnictví Langer - prodejna

Kostelní 78
Žamberk
56401
Plánovat trasu

Zahradnictví Lejdar

Kotykova alej 453
Lázně Bělohrad
50781
Plánovat trasu

Zahradnictví Loucký

Březinova 47
Jaroměřice nad Rokytnou
67551
Plánovat trasu

Zahradnictví Mathauserová

Srnova 86
Domažlice
34481
Plánovat trasu

Zahradnictví Mečíř

Horská 93
Trutnov
54101
Plánovat trasu

Zahradnictví Mikan

Rubešova 112
Chrudim
53701
Plánovat trasu

Zahradnictví Mšeno

Boleslavská
Mšeno
27735
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Novák

Kolínská 280
Nymburk
28802
Plánovat trasu

Zahradnictví Odstrčil Leština

Družstevní 341
Leština
78971
Plánovat trasu

Zahradnictví Oškera

2.května 1606
Zlín
76001
Plánovat trasu

Zahradnictví Pavlas

Pražmo 35
Pražmo
73904
Plánovat trasu

Zahradnictví Petro

Na Staré cestě 3741
Mělník Mlazice
27601
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Plíva

Rybářská 1280
Vodňany
38901
Plánovat trasu

Zahradnictví pod hradem EZS

Litoměřická 1439
Ústí nad Labem
40003
Plánovat trasu

Zahradnictví Řezáčová

Náměstí pod lipami 27
Zlonice
273 71
Plánovat trasu

Zahradnictví Richard Papež

Dolany 132
Klatovy
33901
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Rypáček

Vltavanů 229
Praha 4 - Braník
14300
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Sládeček

U Opavice 2051/19 - vjezd z ulice Otáhalova
Opava
74601
Plánovat trasu

Zahradnictví Šnábl

Na Záchraně 191
Jaroměř
55101
Plánovat trasu

Zahradnictví Sochorová

ulice Skalická
Strážnice
69662
Plánovat trasu

Zahradnictví Starý

Třebovle 106
Kostelec nad Černými Lesy
28163
Plánovat trasu

Zahradnictví Šťastný

Hřbitovní 33
Ústí nad Orlicí
56201
Plánovat trasu

Zahradnictví Šťastný

Věkošská 47
Hradec Králové
50341
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Střítež Boškovi

Střítež 7
Volyně
38701
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Světí

Světí 24
Světí
50312
 
Plánovat trasu

Zahradnictví u Bartoňů

Bystřice 101
Libáň
50723
Plánovat trasu

Zahradnictví u Kopřivů

Šebrov 105
Lipůvka
67922
Plánovat trasu

Zahradnictví u Kopřivů Tišnov

Brněnská 154
Tišnov
66601
Plánovat trasu

Zahradnictví u Mašků

Božetěchova 10
Brno - Královo Pole
61200
Plánovat trasu

Zahradnictví Unient

Teplická 133
Duchcov
41901
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Václav Tomsa

Čistá 30
Čistá
294 23
Plánovat trasu

Zahradnictví Velechovský Leoš

Bášť 105
Líbeznice
250 65
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Vesna

Zahradní ulice
Horažďovice
34101
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Voňka

Labská 436
Smiřice
50303
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Weiss

K rybníčkům 20
Otice
74781
 
Plánovat trasu

Zahradnictví Žádovice

Žádovice
69649
Plánovat trasu

Zahradnictví Zane

Otaslavice 543
Otaslavice
79806
Plánovat trasu

Zahradnictví ZEN

Kuroslepy 41
Kuroslepy
67575
Plánovat trasu

Zahradnictví Zvotoky

Zvotoky 2
Volenice
38716
Plánovat trasu

Zahradnicví Dahlia

Sloveč 154
Sloveč
28903
Plánovat trasu

Zahrady a zeleň

Kunratická spojka 1623
Praha 4 
14800

 
Plánovat trasu

Zetaspol

Prostějovská 9
Bedihošť
79821
 
Plánovat trasu